Wat is de Waterwonen notificatie service ?


Dat is een gratis service waarmee u per email direct bericht krijgt zodra er een object in uw prijsklasse in de verkoop komt. Indien u gebruik wilt maken van deze service dan kunt u hierboven uw emailadres invoeren en de prijscategorie waar binnen u zoekende bent. U kunt zich desgewenst meerdere keren aanmelden voor diverse prijscategorieën. Zo gaat uw droomboot niet aan u voorbij!

Waterwonen neemt uw privacy serieus. Wij zullen uw emailadres niet aan derden geven, en uitsluitend gebruiken voor deze service. Bovendien kunt u zich altijd zelf weer afmelden wanneer u dit wilt.

Welke verschillende soorten woonboten zijn er ?


Woonboten komt u tegen in allerlei verschillende vormen, prijsklassen en groottes. De diversiteit is dermate groot dat het niet mogelijk is een gedetailleerd overzicht te geven. In grote lijnen kunt u echter een onderscheid maken tussen boten met een betonnen casco en boten met een stalen casco. Bij stalen boten bevindt de woonruimte zich vaak in het casco, waardoor niet altijd sprake is van uitzicht op het water. Bij boten met een betonnen casco bevindt de woonruimte zich meestal boven de waterlijn. De keuze tussen deze verschillende woonvormen is uiteraard geheel afhankelijk van uw eigen voorkeur.

Wat kost een woonboot ?


De aanschafkosten van een woonboot zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijv locatie (plaats, uitzicht, grootte, bereikbaarheid, directe omgeving) uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse staat van onderhoud en het woonoppervlak.

Vergt een stalen casco meer onderhoud dan een betonnen casco ?


Beide cascotypes vergen onderhoud, (scheeps)verzekeraars eisen meestal eens in de vijf jaar een verplichte hellinginspectie voor een stalen casco. Voor een betonnen casco geldt deze eis niet. Betoninspecties worden uitgevoerd terwijl de woonark in het water ligt. Bij boten met stalen casco's kan echter als gevolg van o.a. een verminderde plaatdikte een grote onderhoudspost ontstaan. Het is bij aankoop van deze boten dus raadzaam een hellinginspectie te bedingen. Voordat u überhaupt tot de aankoop van een woonboot besluit is het uiteraard het verstandigste u goed te laten adviseren, deskundig advies heeft weliswaar een prijskaartje, maar het behoedt u voor (kostbare) tegenvallers achteraf.

Als ik een woonboot koop "met ligplaats", wordt die ligplaats dan ook mijn eigendom?


Het gebruik van ligplaatsen is meestal gebaseerd op een persoonsgebonden vergunning die vervalt bij verkoop van de woonboot en vervolgens wederom door de nieuwe eigenaar dient te worden aangevraagd. Over het algemeen wordt u dus eerst eigenaar van de boot voordat de vergunning op uw naam kan worden overgeschreven. Onderzoek naar de legaliteit van de ligplaats is daarom van essentieel belang voordat u besluit tot aankoop van de woonboot. Raadpleeg bij twijfel eerst een deskundige!

Kan ik een ligplaats krijgen zonder woonboot ?


Over het algemeen wordt u alleen de mogelijkheid geboden om ergens ligplaats te nemen als sprake is van een reeds bestaande situatie (boot op locatie) Ligplaatsen zonder boot worden nagenoeg nooit aangeboden.

Kan ik een woonboot altijd vervangen als daar ter plaatse feitelijk genoeg ruimte voor is ?


Neen, een voornemen tot vervanging dient u altijd voor te leggen aan de ter plaatse bevoegde instanties. Gemeentes en/of waterbeheerders hanteren meestal (strikte) regels ten aanzien van de mogelijkheid tot vervanging. Onderling kan sprake zijn van grote verschillen. Voordat u besluit om een andere woonboot te kopen of te laten bouwen is het dus raadzaam bij alle betrokkenen die zeggenschap hebben over uw ligplaats te informeren of zij akkoord gaan met uw plannen.

Zijn bijkomende kosten bij de aankoop van een woonboot vergelijkbaar met de kosten bij aankoop van een huis?


Neen, bij de aankoop van een woonboot is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, daarmee bespaart u zich een extra kostenpost van 6%. Indien met betrekking tot de ligplaats echter sprake is van eigen grond, bent u over dat bestanddeel wél overdrachtsbelasting verschuldigd.

Als ik mijn woonboot wil laten taxeren, kan ik daarvoor gewoon naar een makelaar / taxateur stappen?


Neen, banken en verzekeraars eisen meestal een rapportage van een specifiek voor woonboten beëdigd taxateur. Het is dus raadzaam voor uw taxatieopdracht de taxateur met de juiste kwalificaties te kiezen.

Waar wordt bij een taxatie naar gekeken ?


Een taxateur kijkt zowel naar het object als de relevante omgevingsfactoren. taten behoeve van een waardeoordeel mag u alleen niet verwarren met een bouwkundige rapportage. Bij een taxatie voor een waarde-indicatie is het oordeel van de taxateur weliswaar gebaseerd op een visuele waarneming van het object, maar van een bouwkundige inspectie is geen sprake. Het oordeel van de taxateur is verder voor een belangrijk deel afhankelijk van de mededelingen die hem ter plaatse door of namens de eigenaar/ vergunninghouder worden gedaan. Met name met betrekking tot de status van de ligplaats e/o de planologische situatie ter plaatse wordt u altijd geadviseerd zelfstandig een (nadere)schriftelijke bevestiging te verkrijgen van de bevoegde instanties. Ten behoeve van taxaties wordt namelijk bijna nooit schriftelijke informatie verstrekt door vergunningverlener(s) e/o gemeentes. Tenslotte geeft de rapportage van de door u gekozen taxateur u een duidelijk overzicht van de omvang van zijn werkzaamheden, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wat kost het als ik mijn boot door een makelaar / taxateur laat verkopen of taxeren?


Zoals u misschien bekend is er geen sprake van een vast tarief. De vergoeding is in belangrijke mate afhankelijk van de werkzaamheden die de makelaar/taxateur voor u gaat verrichten, het object in kwestie en de plaats waar het object zich bevindt. U kunt zich daarover van tevoren uitgebreid laten informeren. Uiteraard staat niets u in de weg meerdere deskundigen te raadplegen.

Hoe weet ik of ik met een deskundige (woonboot) makelaar of taxateur in contact treed?


Makelaars/taxateurs profileren zich over het algemeen in (woonboot)magazines, advertenties, dagbladen e/o op (eigen) websites. Voorts kunnen geldverstrekkers u informeren wie door hen als erkend deskundige wordt aangemerkt. Desgewenst kunt u tijdens een eerste gesprek altijd informeren naar de specifieke kwalificaties van de persoon in kwestie.

Kan ik een woonboot op dezelfde wijze financieren als een woonhuis?


Bij banken die zich hebben gespecialiseerd in woonboot-financieringen kunt u onder nagenoeg dezelfde condities financieren als voor een woonhuis. De rente is soms iets hoger, maar de productkeuze is goed vergelijkbaar.

Moet een woonboot ijsvrij worden gehouden ?


Verzekeraars eisen over het algemeen geen ijsvrije condities ten behoeve van de dekking (Raadpleeg echter uw polisvoorwaarden ! ) Het advies om een woonboot ijsvrij te houden is voorts afhankelijk van meerdere factoren, bijv.ligt u in (druk) vaarwater is sprake van (sterk) wisselende waterstanden de staat van uw casco. Bij twijfel is het met name gedurende een strenge winter altijd verstandig om rondom uw woonboot een "ijsvrije zone" te creëren. Tegenwoordig zijn daarvoor diverse "ijsvrij-systemen" op de markt verkrijgbaar.

Welke heffingen zijn van toepassing op woonboten ?


Naast polder-, riool- en precarioheffingen heeft een aantal gemeentes voor het waterwonen de "roerende zaakbelasting" (ook bekend als "roerende ruimtebelasting") ingevoerd. Deze heffing is vergelijkbaar met de onroerende zaakbelasting voor woonhuizen.